سمانه احمدی

سمانه احمدی

سخن دبیر سخن دبیر

دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست.

ماه تولد
ماه تولد
مهر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: