نرگس آقائی

نرگس آقائی

سخن دبیر سخن دبیر

تدریس زیست با روش پژوهشی و نمایشی و کارگروهی زیباتر خواهد شد و افتخارآفرین است.

ماه تولد
ماه تولد
دی
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد زیست شناسی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1395

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: