فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه منیریه تهران
کلاس: سنجابک 2

ریاضی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: مبحث تناسب مجددا مرور و تکرار و تمرین شد و تمرین صفحه 58 و 59 کامل تصحیح شد.
تکلیف: از کتاب کار ریاضی صفحه 71 و 72 و 73 حل و فردا آورده شود.

فارسی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: از کتاب کار فارسی درس 8 ( دفاع از میهن ) پرسش و پاسخ و کامل تصحیح شد.
تکلیف: ارمغان هفتگی 10 و 11 کامل شود و فردا آورده شود.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: هدیه ها درس 7 ( رنگین کمان جمعه ) کامل تدریس و به تمامی سوالات پاسخ داده شد.
تکلیف: از روی جزوه ی هدیه ها، درس 7 کامل مطالعه شود.

هنر پنجم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز خوبم لطفاً برای فردا وسایل زیر را به همراه داشته باشید: ماژیک(دلخواه)،مدادرنگی،مقوا سفید فابریانو سایزA4

مهارت زندگی

مدرس: جوانبخت، عارفه
فعالیت: مهارت حل مسأله تدریس گردید

مهارت اجتماعی

مدرس: کاظمی، نیره
فعالیت: با سلام و احترام . در این جلسه شبکه سازی ( اهمیت ارتباطات ) آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: مبحث تناسب تدریس و صفحه 57 و 58 از کتاب درسی ریاضی حل شد.
تکلیف: از کتاب درسی ریاضی تمام تمرین صفحه 58 و 59 حل و تا روز جمعه ارسال شود. روز شنبه تمامی سوالات سر کلاس حل و تصحیح خواهد شد. پاسخنامه کاردرکلاس و فعالیت صفحه 57 و 58 بارگذاری شده است، بررسی بفرمایید.

علوم پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: فعالیت و تمرین از کتاب کار علوم درس پنج (حرکت بدن) پرسش و پاسخ و تصحیح شد.
تکلیف: فایل پاسخنامه بارگذاری شده است، بررسی و چک بفرمایید. ارمغان شماره 11 پاسخ داده و تا روز جمعه ارسال شود.

رایانه

مدرس: کشت کار سهی، یاسمن
فعالیت: با بلوک های (تغییر ضخامت قلم) و (تغییر رنگ قلم ) آشنا شدیم و پروژه ی مربوطه در کتاب انجام شد.
تکلیف: مرور و تمرین انجام شود.

ریاضی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: از کتاب ریاضی مبحث تناسب تدریس و فعالیت صفحه 56 پرسش و پاسخ و حل شد.
تکلیف: از کتاب درسی ریاضی کاردرکلاس صفحه 57 حل و امروز ارسال شود. درس 5 علوم ( حرکت بدن ) کامل مطالعه شود، کتاب کار درس 5 کامل پاسخ داده شود، فردا پرسش و پاسخ خواهیم داشت.

مطالعات اجتماعی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: درس 8 و 9 از کتاب درسی مطالعات مجددا مرور و تکرار و تمرین و پرسش و پاسخ شد. از کتاب کار درس 8 و 9 ، کامل پرسش و پاسخ و تصحیح شد.
تکلیف: کاربرگ شماره 8 درس 9 کتاب درسی مطالعات پاسخ داده و امروز ارسال شود.

بازی استراتژیک

مدرس: بیک وردی، بهار
فعالیت: درود بر اولیا و دانش آموزان عزیز امروز به صورت آنلاین کلاس برگزار گردید. و با 2 آهنگ برای تحرک و هیجان دانش آموزان با هدف شناسایی سمت چپ و راست و جلو و عقب و توجه و تمرکز به گوش دادن آهنگ و انجام حرکاتی که شعر آهنگ می گوید با شمارش 4 تایی تمرین و بازی شد. سپس با دو آهنگ 4 ضربی با حرکات بادی پرکاشن برای تمرکز و تقویت دو نیمکره مغز بازی شد.

ریاضی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: ارزشیابی ریاضی فصل 2 ( کسرها) کامل پرسش و پاسخ و تصحیح شد. از کتاب کار ریاضی صفحه 65 تا 67( نسبت های مساوی) کامل پرسش و پاسخ و تصحیح شد.
تکلیف: پاسخنامه ارزشیابی فصل 2 (کسرها ) بارگذاری شده است، چک بفرمایید.

نگارش پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: نگارش درس 8 ( دفاع از میهن) پرسش و پاسخ و تصحیح شد.
تکلیف: درس 7( صنعت) و 8(راه ها یک) و 9 ( راه ها 2) از کتاب کار مطالعات کامل مطالعه شود، فردا پرسش و پاسخ می شود. از کتاب کار مطالعات درس 8 و 9 کامل پاسخ داده شود.

استعداد فضایی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: پاسخنامه صفحه 16 تا 18 از کتاب استعداد تحلیلی، بارگذاری شده است، بررسی و چک بفرمایید.

زیبانویسی

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس زیبا نویسی متن مورد نظر با رعایت قوانین آن نوشته شد
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفاً 3بار از روی متن بنویسید

ریاضی پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: سوال اول از ارزشیابی فصل دو (کسرها) پرسش و پاسخ و تصحیح شد، مابقی سوالات فردا سر کلاس حل می شود.
تکلیف: از کتاب کار فارسی درس 8 ( دفاع از میهن ) پاسخ داده شود و تا روز سه شنبه ارسال شود.

علوم پنجم

مدرس: عربانی، مریم
فعالیت: درس 5 ( حرکت بدن ) از روی کتاب کار کامل تدریس و پرسش و پاسخ شد.
تکلیف: بعد از مطالعه کامل درسنامه ی درس 5 ( حرکت بدن) از روی کتاب کار، فعالیت 2 و تمرین ( کتاب کار) کامل پاسخ داده شود.مهلت پاسخ گویی به سوالات تا روز سه شنبه می باشد.

هنر پنجم

مدرس: بلورپارسا، فاطمه
فعالیت: دانش آموز هنرمندم سلام امروز در کلاس هنرمان چهره یک دختر را همراه با بیان احساس و البته فضای بزرگ برای کلاژ مو های دختر و یا لباس آن تصویر سازی کردیم.
تکلیف: دانش آموز خوبم لطفا کلاژ را در منزل تا حدودی پیش ببرید.

سواد مالی

مدرس: جانباز، هانیه
فعالیت: درس هشتم نیاز و خواسته و درس نهم تدریس شد. بچه ها با رابطه بین عرضه و تقاضا و قیمت آشنا شدند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: