فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: فرهیختگان 2

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: *** دخترهای عزیزم، فردا این کتاب ها را همراه خود بیاورید: کتاب ریاضی آموزش و پرورش / کتاب نگارش / کتاب هدیه های آسمان/ ارمغان 11 / دفتر مشق یا دفتر ریاضی***دخترهای گلم، توجه داشته باشید، کتاب هایی که در پرتال ذکر می شوند فقط مربوط به دروس معلم پایه می باشند. سایر دروس از برنامه هفتگی چک شوند.*** نمایش کسر روی محور بعد از عدد، از صفحه ی 51 کتاب ریاضی تدریس و در دفتر تمرین شد. کشیدن دایره با پرگار تمرین شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، فردا ارمغان 11 را همراه خود بیاورید. طبق برنامه ی مطالعاتی ارسال شده، امروز این درس ها تکرار و تمرین و مطالعه شوند: صفحات 13 و 14 و 15 کتاب ریاضی آموزش و پرورش تکرار و تمرین شوند و درس ششم کتاب کار علوم مطالعه شود.**** سوال های مربوط به نمایش کسر ها روی محور که در دفتر نوشته شده است، انجام شوند.****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش از درس پنجم کتاب کار علوم انجام شد. درس ششم کتاب کار علوم (زندگی ما و آب) کامل تدریس شد و فعالیت های کلاسی و تمرین ها در کلاس انجام شد.
تکلیف: ***** دخترهای عزیزم، فردا درس ششم کتاب کار علوم (زندگی ما و آب) پرسیده می شود. (صفحات 56 تا 62 از کتاب کار علوم مطالعه شوند.) *****

نگارش سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: سوال 2 صفحه ی 50 از کتاب نگارش انجام شد.
تکلیف: ***** دخترهای گلم، صفحات 50 و 51 کتاب نگارش انجام شوند. *****

قرآن سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: ذکر های صفحات 9 و 10 و 11 کتاب قرآن در کلاس خوانده شد.

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی دخترک و گربه تکنیک پاستل روغنی و ماژیک انجام‌شد.
تکلیف: دختران گلم نقاشی در منزل تکمیل گردد و جلسه بعد همراه داشته باشید. وسایل مورد استفاده جلسه بعد :مدادرنگی و دفتر و پاستل روغنی همراه داشته باشید.

رایانه

مدرس: ابوالقاسم حسینی، مرضیه سادات
فعالیت: کاربرد smartart و متحرک سازی(انیمیشن) آموزش داده شد.
فعالیت: با سلام واحترام دانش آموزان عزیز با توجه به برنامه مطالعاتی ارسال شده در تاریخ1402/9/18،مطالعه و تکرار دروس را جهت آمادگی سنجش های دی ماه داشته باشید.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: *** دخترهای عزیزم، فردا این کتاب ها را همراه خود بیاورید: کتاب ریاضی آموزش و پرورش / کتاب کار علوم/ کتاب نگارش / کتاب کار فارسی و پرگار همراه خود بیاورید. ***دخترهای گلم، توجه داشته باشید، کتاب هایی که در پرتال ذکر می شوند فقط مربوط به دروس معلم پایه می باشند. سایر دروس از برنامه هفتگی چک شوند.*** سوال های 5 و 6 از صفحه ی 73، صفحات 74 و 76، سوال های 1 و 6 از صفحه ی 77 از کتاب کار ریاضی انجام شدند. پرسش از ضرب عدد 2 انجام شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، برنامه ی مطالعاتی که در پرتال بارگذاری شده است، جهت آمادگی شما برای سنجش دی ماه می باشد. طبق برنامه ی مطالعاتی ارسال شده، امروز این درس ها تکرار و تمرین و مطالعه شوند: صفحات 10 و 11 و 12 کتاب ریاضی آموزش و پرورش تکرار و تمرین شوند و درس پنجم کتاب کار علوم مطالعه شود.**** عزیزانم، ضرب عدد 2 فردا پرسیده می شود. ضرب عدد 3 را طبق فایل ارسال شده در قسمت کاربرگ، با الگو در دفتر بنویسید.****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: پرسش از صفحه ی 56 درس ششم کتاب کار علوم انجام شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، فردا درس پنجم علوم (آب ماده ی با ارزش) از کتاب کار علوم پرسیده می شود.(صفحات 47 تا 53 از کتاب کار علوم خوانده شوند.) ****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
تکلیف: **** دخترهای گلم، صفحات 66 و 67 کتاب کار فارسی انجام شوند.****

مطالعات اجتماعی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس یازدهم اجتماعی (منابع) تدریس شد.

ورزش سوم

مدرس: عابدین، مهری
فعالیت: آزمون دو سرعت و بازی آزاد در کلاس صورت گرفت.

مهارت زندگی

مدرس: فرهمند، الهام
فعالیت: مفهوم همدلی توضیح داده شدو مراحل آن بررسی شد.چگونگی درک احساسات دیگران آموزش داده شد.داستان خوانی با موضوع همدلی انجام شد.
تکلیف: یک قصه با موضوع همدلی بنویسید. یا یک نقاشی با موضوع همدلی کشیده شود.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: *** دخترهای عزیزم، فردا این کتاب ها را همراه خود بیاورید: کتاب کار ریاضی / کتاب فارسی آموزش و پرورش/ کتاب اجتماعی / دفتر مشق و دفتر ضرب***دخترهای گلم، توجه داشته باشید، کتاب هایی که در پرتال ذکر می شوند فقط مربوط به دروس معلم پایه می باشند. سایر دروس از برنامه هفتگی چک شوند.*** مبحث تساوی کسرها از صفحات 52 و 53 و 54 تدریس و انجام شدند. سوال 3 صفحه ی 50 و سوال های 3 و 4 صفحه ی 51 کتاب ریاضی انجام شد. سوال 6 قسمت *ت* از ارمغان 10 در کلاس انجام شد. ضرب عدد 3 با نوشتن جمع توضیح داده شد.
تکلیف: **** دخترهای گلم، صفحات 8 و 9 کتاب ریاضی آموزش و پرورش جهت مرور، تکرار و تمرین شوند. ضرب عدد 2 تکرار و تمرین شود. ضرب عدد 3 را طبق فایل ارسال شده در قسمت کاربرگ، با نوشتن جمع برای هر ضرب در دفتر بنویسید.****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحه ی 56 از درس ششم کتاب کار علوم (زندگی ما و آب) تدریس شد.
تکلیف: **** دخترهای گلم، صفحه ی 56 کتاب کار علوم مطالعه شود. فردا پرسیده می شود.****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
تکلیف: **** دخترهای گلم، 5 خط املا از درس هشتم کتاب فارسی (پیراهن بهشتی) بنویسید.****

سواد مالی

مدرس: رمضان محلی، آسیه
فعالیت: تدریس درس نهم و نمایش انیمیشن و انجام فعالیت کلاسی در کلاس انجام شد.
تکلیف: فعالیت منزل درس نهم انجام شود.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: *** دخترهای عزیزم، روز شنبه، این کتاب ها را همراه خود بیاورید: کتاب ریاضی آموزش و پرورش / کتاب کار علوم/ کتاب کار فارسی / کتاب هوش / دفتر مشق و دفتر ضرب***دخترهای گلم، توجه داشته باشید، کتاب هایی که در پرتال ذکر می شوند فقط مربوط به دروس معلم پایه می باشند. سایر دروس از برنامه هفتگی چک شوند.*** سوال های ریاضی از ارمغان 10 (به جز سوال 6 قسمت *ت* ) در کلاس انجام شد. فایل پاسخ سوال های ریاضی از ارمغان 10 در قسمت کاربرگ برای شما ارسال شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، ارمغان 10 انجام شود. اولیای گرامی، لطفا ارمغان های 9 و 10 امضا شوند و دانش آموزان روز شنبه همراه خود بیاورند. (سوال 6 ریاضی، قسمت *ت* از ارمغان 10 در کلاس انجام می شود.) **** دخترهای گلم، ضرب عدد 2 تکرار و تمرین شود و ضرب عدد 3 با شکل و عبارت فارسی که دیروز در دفتر نوشتید، تکرار و تمرین شود.****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: صفحات 47 و 48 از درس پنجم کتاب کار علوم (آب ماده ی با ارزش) مرور شد. فایل مربوط به این صفحات برای مرور، در قسمت کاربرگ برای شما ارسال شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، برای روز شنبه، قسمت های خط کشیده شده از صفحات 47 و 48 کتاب کار علوم خوانده شوند.****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
تکلیف: **** دخترهای گلم، صفحات 48 و 49 از کتاب نگارش انجام شوند.(منظور از *بند آخر درس* در صفحه ی 48 نگارش، دو خط آخر درس پیراهن بهشتی می باشد.) ****

هدیه‌های آسمان سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس نهم هدیه های آسمان (گفت و گو با خدا) تدریس شد.
تکلیف: **** فایل درس نهم هدیه های آسمان، در قسمت کاربرگ برای شما ارسال شد. دانش آموزانی که این درس را در کتاب خود کامل نکردند، از فایل ارسال شده، کامل کنند.****

هنر سوم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی گلدان گل های رنگی تکنیک پاستل روغنی و مدادرنگی انجام شد.
تکلیف: دختران گلم نقاشی در منزل تکمیل گردد و جلسه بعد همراه داشته باشید. وسایل مورد استفاده جلسه بعد :پاستل روغنی و مدادرنگی و دفتر نقاشی میباشد.

ریاضی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: *** دخترهای عزیزم، فردا این کتاب ها را همراه خود بیاورید: کتاب کار علوم/ کتاب هدیه های آسمان/ ارمغان 10 ***دخترهای گلم، توجه داشته باشید، کتاب هایی که در پرتال ذکر می شوند فقط مربوط به دروس معلم پایه می باشند. سایر دروس از برنامه هفتگی چک شوند.*** فعالیت کلاسی صفحه ی 71، سوال 4 صفحه ی 72 و سوال 4 صفحه ی 73 از کتاب کار ریاضی از مبحث کاربرد کسر در اندازه گیری انجام شدند. ضرب عدد 3 با کشیدن شکل و نوشتن عبارت فارسی توضیح داده شد. **** عزیزانم، تکالیف در پرتال ارسال شوند.**** سوال های ارمغان 10 (به جز سوال های ریاضی) در کلاس توضیح داده شد. سوال های ریاضی ارمغان 10 فردا در کلاس انجام می شود.
تکلیف: **** دخترهای گلم، صفحات اول تا سوم فایل ارسال شده در قسمت کاربرگ، مربوط به ضرب عدد 3 می باشد. طبق نمونه ی ارسال شده در فایل، در دفترتان تا ضرب 3×10 تمیز و مرتب بنویسید. (برای ضرب ها شکل بکشید و عبارت های فارسی و حاصل ضرب ها را بنویسید.) **** صفحات چهارم تا هفتم فایل ارسال شده در قسمت کاربرگ، مربوط به سوالاتی است که از کتاب کار ریاضی در کلاس انجام شدند. دانش آموزانی که این سوالات را در کتاب کار ریاضی خود کامل نکردند، از فایل ارسال شده، کامل کنند.****

علوم سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: درس ششم کتاب علوم آموزش و پرورش (زندگی ما و آب) کامل تدریس شد. آزمایش صفحه ی 59 در کلاس نمایش داده شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، فایل صفحاتی که از درس ششم کتاب علوم آموزش و پرورش در کلاس انجام شدند، در قسمت کاربرگ برای شما ارسال شد. دانش آموزانی که این صفحات را در کلاس کامل نکردند، از فایل ارسال شده، کتاب علوم خود را کامل کنند.**** عزیزانم، فیلم آزمایش صفحه ی 59 کتاب علوم آموزش و پرورش در پرتال هم بارگذاری شده است. می توانید مجدد ببینید.****

فارسی سوم

مدرس: باقرشیرودی، زهرا
فعالیت: شعر *لحظه ی سبز دعا* از صفحه ی 71 کتاب فارسی خوانده شد. معنی شعر در کلاس گفته شد. روخوانی شعر توسط دانش آموزان انجام شد.
تکلیف: **** دخترهای عزیزم، فایل معنی شعر *لحظه ی سبز دعا* از صفحه ی 71 کتاب فارسی، در قسمت کاربرگ برای شما ارسال شد. معنی شعر را در کتاب فارسی، صفحه ی 71 بنویسید. یا مانند فایل ارسال شده، شعر را به همراه معنی در دفتر خود بنویسید.**** شعر *لحظه ی سبز دعا* از صفحه ی 71 کتاب فارسی، هفته ی آینده، روز سه شنبه، پرسیده می شود.***
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: