فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Flyers 11

زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: تدریس گرامر درس 4 can / can't
تکلیف: از کتاب دانش آموز صفحه 45 تمرین 4 گوش داده شود و داخل دفتر متن آن نوشته شود همچنین تمری 4 داخل کتاب انجام شود.

زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: تدریس درس 4 و صفحه 44 تدریس شد.
تکلیف: لطفا از کتاب کار 38 انجام شود. دیکته کلمات جدید تمرین شود پرسش spell کلمات داریم

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: تدریس اشکال هندسی انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: صفحه 54 و 106 کاور شد.
تکلیف: لطفا زبان آموزان از کتاب کار صفحات 48 و 98 انجام شود. یک نامه داخل دفتر بنویسید درمورد dream school

زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: ادامه صفحه 42 و صفحه 43 تدریس شد.
تکلیف: زبان آموزان عزیز لطفا تمرین 29 و 31 در کتاب انجام شود. همچنین از کتاب کار صفحات 37 و 98 تکمیل شود و تا پنجشنبه ساعت 21 ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: صفحه 42 کتاب متاسفانه بعلت قطعی ارتباط نصفه موند جلسه آینده کامل میکنیم
تکلیف: زبان آموزان عزیز لطفا یه متن درمورد مدرسه مورد علاقتون داخل دفتر بنویسید و برای من ارسال کنید همچنین از کتاب کار صفحه 36 انجام شود مهلت ارسال تکالیف تا ساعت 21 امشب میباشد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: