دبستان دخترانه علوی پیروزی تهران

آلبوم

زبان انگلیسی

زبان زبان انگلیسی

General class First grade Theme : Birthday Scarlet 2 Ms.Alipanah
زبان انگلیسی

زبان زبان انگلیسی

General class First grade Theme : Birthday Scarlet 1 Ms.tajik
ریاضی

آموزش پایه ریاضی

ریاضی موضوع : جدول شگفت انگیز هدف : شناخت ردیف و ستون ، حل جدول و شناخت قوانین آن(روش دست ورزی )
فارسی

آموزش پایه فارسی

کلاس دوم درنا 1: تمرین واژه سازی و کاربرد واژه های این و آن و همان و همین در موقع اشاره به نزدیک و دور.