دبستان دخترانه علوی پیروزی تهران

آلبوم

علوم

آموزش پایه علوم

مشاهده ی دانه ها و میوه های خوراکی و غیر خوراکی با هدف درک تفاوت آن ها از نظر شکل , رنگ , اندازه و وزن .
ریاضی

آموزش پایه ریاضی

روش صحیح اندازه گیری
ریاضی

آموزش پایه ریاضی

کلاس دایره مفاهیم ریاضی (جمع ، اشکال هندسی ، مقایسه اعداد) به صورت گروهی .