دبستان دخترانه علوی پیروزی تهران

آلبوم

هنر

فوق برنامه هنر

افزایش مهارت دست ورزی و افزایش مهارت ارائه موضوع.
هنر

فوق برنامه هنر

افزایش مهارت دست ورزی و افزایش مهارت ارائه موضوع.
هنر

فوق برنامه هنر

افزایش مهارت خوب دیدن و توجه به جزئیات.