فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل کامل و برسی نکات آزمون همگام 4 / ترجمه صفحه اول متن درس 6 / بررسی نکات دو فعل در یک عبارت / ترجمه ترکیب اضافی- وصفی / نکات ترجمه ای 5 گانه ی کان / نکات تک ترجمه ای افعال
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : مرور کامل درس 5 و تحیل آزمون پارسال جهت آمادگی آزمون همگام و پیشروی
تکلیف: تکلیف : حل تمرین 1 و 2 و انوار القرآن درس 6

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تکمیل تدریس فصل 5
تکلیف: تکمیل تست های فصل 5

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل تمارین 5 و 6 و انوار القرآن درس 5 / * اتمام درس 5 *
تکلیف: چهارشنبه ها تکلیف داده می شود.

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: حل تمرین های موجود در جزوه و پاسخ دادن به سوالات فایل زیر

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تکمیل تدریس گفتار 2 فصل5
تکلیف: تکمیل تست های گفتار 2 فصل 5

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : تکمیل تمرین 4 و دو جمله تمرین 5 درس 5 / بررسی ترکیب اضافی و وصفی / بررسی انواع فاعل /نکته فاعل از نوع ضمیر مستتر / بررسی نکته نقش های وابسته
تکلیف: حفظ لغات درس 6 / ترجمه متن درس 6 / حل سوالات بعد از متن درس 6 / ترجمه حوار درس 6

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تدریس گفتار 2 فصل 5 کتاب درسی تا سر ترکیب شیمیایی ادرار
تکلیف: تست های گفتار 2 فصل 5 کتاب درسی بجز مبحث ترکیب شیمیایی ادرار

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: سوال 7 و8 حل نشود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: