فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 42181

زبان انگلیسی دهم

مدرس: مصلحی، محمدرضا
فعالیت: تدریس صفحه 108 تا 112 کتاب درسی
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: تدریس درس 11
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

جامعه‌شناسی دهم

مدرس: خسروی، محمدحسین
فعالیت: تدریس درس 12 و 13
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: درس 7 نگارش تدریس شد.
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

تفکر و سواد رسانه‌ای دهم

مدرس: پورحیدر، امین
فعالیت: درس 16 تدریس شد.
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

جغرافیا دهم

مدرس: دانایی، علی
فعالیت: تدریس بخشی از درس 9(تا اشکال شهر ها)
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

عربی اختصاصی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: حل اختبر درس 7 و حل تمارین 1 تا 3 درس 7/ مرور قواعد تشخیص فعل در مجهول
تکلیف: کاربرگ درس 7

دین و زندگی دهم انسانی

مدرس: خسروی، محمدحسین
فعالیت: تدریس درس8+ رفع اشکال آزمون هفتگی
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده- پرسش شفاهی از درس 8 و 12

تاریخ دهم

مدرس: دانایی، علی
فعالیت: تدریس کامل درس 14
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

اقتصاد دهم

مدرس: حسن پور، پیمان
فعالیت: تدریس درس 14 و نوشتن جزوه
تکلیف: آمادگی برای جلسه بعد

فارسی دهم

مدرس: زرباف اصل، علیرضا
فعالیت: دروه درس 13 و 14 کتاب درسی
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

زبان انگلیسی دهم

مدرس: مصلحی، محمدرضا
فعالیت: تدریس صفحات 107 و108
تکلیف: آمادگی برای جلسه آینده

علوم و فنون ادبی دهم

مدرس: خزاعی، تیام
فعالیت: ادامه تدریس درس 10 و حواندن متن کتاب +پخش
تکلیف: جزوه درس 11 پخش شد تست درس 10+خود ارزیابی آزمون درس 10 هفته آینده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: