فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل کامل و برسی نکات آزمون همگام 4 / ترجمه صفحه اول متن درس 6 / بررسی نکات دو فعل در یک عبارت / ترجمه ترکیب اضافی- وصفی / نکات ترجمه ای 5 گانه ی کان / نکات تک ترجمه ای افعال
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود.

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : مرور کامل درس 5 و تحیل آزمون پارسال جهت آمادگی آزمون همگام و پیشروی
تکلیف: تکلیف : حل تمرین 1 و 2 و انوار القرآن درس 6

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تکمیل تدریس فصل 5
تکلیف: تکمیل تست های فصل 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: