افشین مینو

افشین مینو

سخن دبیر سخن دبیر

هرگز از آنچه واقعا می خواهید انجام دهید دست برندارید فردی که رویاهای بزرگ دارد قدرتمند تر از شخصی است که همه چیز را می داند.

ماه تولد
ماه تولد
آذر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1374
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: