شاپور نامور

شاپور نامور

متولد 1348در تهران جدی و دقیق بودن از ویژگی های مثبت این استاد عزیز گرامی میباشد شرکت در دوره های تخصصی شیمی و همایش های علمی از ویژگی های منحصر به فرد این استاد توانا میباشد

سخن دبیر سخن دبیر

همه می‌خواهند بشریت را تغیر دهند اما هیچ کس به تغییر دادن خویش نمی‌اندیشد.

ماه تولد
ماه تولد
تیر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
دکترا پزشکی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1378
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: