منیژه صحرانیوش

منیژه صحرانیوش

سخن دبیر سخن دبیر

بهترین راه ارتباط گرفتن با دیگران و جنب انرژی های مثبت لبخند می باشد.

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1380
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: