افشین کیان‌آرا

افشین کیان‌آرا

سخن دبیر سخن دبیر

بهترین معلمان کسانی نیستند که تمام پاسخ ها را می دانند، بلکه کسانی اند که با [شنیدن] پرسش هایی که پاسخ آنها را نمی دانند، هیجان زده می شوند.

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی فیزیک
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1396
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: