فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نیروی هوایی تهران
کلاس: نخبگان 1

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 73 از مرور فصل سوم با مشارکت و همراهی بچه ها حل گردید.ص 89 از کتاب کار نیز در زنگ دوم حل گردید.
تکلیف: ص 71 کتاب درسی حل شود. از ص 91 کتاب کار فقط سوال 1 و 2 حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش دوم درس 7 علوم (آهنربا) تدریس شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس دوم فارسی (شامل کتاب های فارسی، نگارش و کار فارسی) با دقت مطالعه شود.

املا چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: فایل صوتی آفلاین املا در گروه قرار گرفت.
تکلیف: به فایل صوتی با دقت گوش داده و املا با خط خوش، خوانا و تمیز در دفتر املا نوشته شده، تصویر آن ارسال شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس 4 اجتماعی (شامل کتاب اجتماعی و کتاب کار اجتماعی) مطالعه شده و در پایان مرور کاربرگ صورت گیرد.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 44 has been taught 2. Quran has been practiced 3. Anthem of Iran has been practiced
تکلیف: Please do page 40 of your workbook please practice the dictation of words on page 44 Please write a paragraph about your yesterday and use the past form of the verbs(use your creativity) Please listen to Track 7 on page 44 and write the answer

رایانه

مدرس: بای، شاداب
فعالیت: فرمول نویسی چهار عمل اصلی تدریس شد.
تکلیف: لطفا یک سند انبارداری با تعداد 10 قلم جنس تهیه کنید. و از اعمال اصلی برای محاسبه استفاده کنید.

مهارت اجتماعی

مدرس: شریعت زاده، گل آرا
فعالیت: پایان این جلسه آموزشی، دانش آموزان قادر هستند وسایل مورد نیاز جهت چیدمان رسمی میز غذاخوری را تشخیص دهند. یک مدل دستمال سفره را تزیین نمایند و بتوانند از چوبهای چاپستیک استفاده کنند
تکلیف: دانش آموزان یک مدل دستمال سفره را تزیین کرده و عکس آن را ارسال نمایند. مطابق با فیلم آموزشی، چاپستیک های خود را در دست گرفته و عکس آن را ارسال نمایند.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 71 از فصل سوم کتاب با هدف مرور مبحث تقسیم با مشارکت بچه ها حل شد.
تکلیف: فیلم تقسیم رو نگاه کنید و تقسیم های گفته شده در فیلم رو در دفتر بنویسید و در پرتال ارسال کنید. ص 73 کتاب درسی نیز حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس دوم علوم مطالعه شده و در پایان، کاربرگ مرور شود.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: ارزشیابی نیمسال اول شماره 1 و 2 کتاب کار فارسی حل شد. تمرین های درس 8 کتاب کار فارسی حل شد.
تکلیف: صفحه 77 کتاب فارسی با توجه به کاربرگ کامل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ درس سوم اجتماعی مطالعه شده و در پایان، کاربرگ مرور شود.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 70 کتاب کار ریاضی با هدف مرور مبحث تقسیم تدریس شد.
تکلیف: ص 71 کتاب درسی حل شود. بچه ها درس ششم قرآن هم فایل پی دی اف و هم فایل روخوانی حتما تمرین بشه .

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: بخش اول درس 7 علوم (آهنربا) تدریس شد.
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 1 علوم مطالعه شده و در انتها مرور کاربرگ صورت گیرد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحه 72 کتاب کار فارسی کامل شود. طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 1 فارسی (کتاب فارسی، نگارش و کتاب کار فارسی) با دقت مطالعه شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: طبق برنامه مطالعه هماهنگ، درس 1 و 2 مطالعات اجتماعی (کتاب درسی و کتاب کار) مطالعه شود و در انتها مرور و تکرار و تمرین کاربرگ صورت گیرد.

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: تقسیم بر عدد دو رقمی به شیوه رسم شکل تدریس شد.
تکلیف: فقط کار در کلاس ص 70 کتاب درسی حل شود. ص 89 کتاب کار نیز حل شود. پاسخ ص 88 کتاب کار نیز با فایل آن که در گروه قرار دادم نیز چک شود سپس عکس آن نیز ارسال شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: کار در کلاس های 1 و 2 درس 6 کتاب کار علوم حل شد. ارزشیابی درس 6 کتاب کار علوم تکرار و تمرین شد.

فارسی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: ارزشیابی درس 7 کتاب کار فارسی حل شد. بیدپای شماره ی 3 فارسی انجام گردید.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 71 تا 73 کتاب کار اجتماعی حل شود.

قرآن چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: درس 5 ام قسمت اول و دوم به شکل آفلاین تدریس شد.
تکلیف: درس 5 ام از روی فایل کامل شود. و تصویر اون صفحات ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Science has been reviewed 2. Conversation has been practiced 3. Quran has been practiced 4. Anthem of Iran has been practiced
تکلیف: Please practice the conversation and send your video clip to me (from slide 1 to 16) Please send your Science project which I've sent you on Monday

ریاضی چهارم

مدرس: رعیتی، سمیه
فعالیت: ص 87 و 88 کتاب کار با مشارکت بچه ها کامل شد.
تکلیف: ص 88 کتاب کار و 76 کتاب کار حل شود.

علوم چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
تکلیف: صفحات 195 و 196 کتاب کار علوم حل شود.

مطالعات اجتماعی چهارم

مدرس: تقی زاده، معصومه
فعالیت: درس 9 مطالعات اجتماعی مورد پرسش قرار گرفت. درس 10 مطالعات اجتماعی تدریس شد.

هنر چهارم

مدرس: آقایی، مرجان
فعالیت: امروز در کلاس نقاشی انار تکنیک ماژیک و ابرنگ انجام شد کامل شود عکس ان ارسال گردد برای جسله بعد پاستل روغنی، ماژیک، دفتر نقاشی یا کاغذA4 همراه داشته باشید
تکلیف: امروز در کلاس نقاشی انار تکنیک ماژیک و ابرنگ انجام شد کامل شود عکس ان ارسال گردد برای جسله بعد پاستل روغنی، ماژیک، دفتر نقاشی یا کاغذA4 همراه داشته باشید

زبان انگلیسی

مدرس: یحیایی، کیمیا
فعالیت: درود و مهر; گزارش امروز به شرح زیر است: 1. Page 43 has been taught 2. Dictation has been practiced 3. Spelling Bee has been practiced 4. Game
تکلیف: 1. please do page 38 of your Workbook 2. Please do part 4 on page 43 of your book 3. Please write 1 line from the words on page 42 and practice the dictation of them

سواد مالی

مدرس: ناطق، زهرا
فعالیت: تکالیف هفته گذشته ( تورم ) با مشارکت دانش آموزان تصحیح شد . درس 10 ( تاریخچه بانک و بانکداری ) تدریس شد . دانش آموزان با اولین بانک جهان ( بانک اگیپی و پسران ) ، اولین بانکهای مدرن ایرانی( جدید شرق و شاهنشاهی ) ، و اولین بانک کاملاً ایرانی به نام سپه آشنا شدند .فعالیت کلاسی انجام شد . فیلم طنز کوتاهی درباره ی بانک نمایش داده شد . پاورپوینت مربوط به درس نشان داده شد .
تکلیف: دخترهای خوبم فعالیت کلاسی و منزل صفحات 67 و 68 را در کتاب انجام داده و تصاویر با کیفیت و واضح برای من در پرتال ارسال کنید .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: