فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی

حسابان دوازدهم

مدرس: میرزایی، محمد رضا
تکلیف: تکالیف حسابان: حل تست های 1172 تا 1224 میکرو طلایی گاج تست ها 1219 / 1180 /1185 / 1193 /1207 /1211 را میتوانید حل نکنید مهلت ارسال تا جمعه شب
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: