فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی

فارسی دوازدهم

مدرس: گزمه، عاطفه
فعالیت: تکالیف ادبیات: مهلت تحویل جمعه شب درس اول سال دوازدهم پرسیده میشود( پرسش روز سه شنبه) کل تست های زوج میکرو نقره ای درس اول سال دوازدهم زده شود مهلت تحویل تا جمعه شب

زبان انگلیسی دوازدهم

مدرس: اسکندری، مهدی
فعالیت: تدریس درس 1 دهم+ مجهول تشریحی
تکلیف: واژگان 1 دوازدهم + 1 دهم از کتابچه واژگان خیلی سبز خوانده شود. صفحات زیر از خیلی سبز حل شود.23-19-217-228-229-28
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: