فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40172

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل و توضیح مجدد تمرین 2 درس 3 / حل تمارین 3 و 4 و 5 و 6 درس 3
تکلیف: تکلیف مطالعه ای : حفظ 8 باب ثلاثی مزید از جدول درس 3 و 4 با وسواس و دقت تکلیف نوشتاری : حل تمارین 1 و 2 و 3 و 4 درس 4 / حل انوارالقرآن درس 4 /
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: