سیدامیر حسینی

سیدامیر حسینی

سخن دبیر سخن دبیر

اگر میخواهید موفق شوید، زندگی خود رابه یک هدف گره بزنید، نه به آدم ها و اشیا....

ماه تولد
ماه تولد
شهریور
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: