فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 26

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: حروف Dd فلش کارت لغات / روخوانی کلمات و جملات تدریس و تمرین شد .Tricky words کلمه the تدریس شد.
تکلیف: دفتر Alv notebook صفحه 19 کامل نوشته شود .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: طاهری، ناهید
فعالیت: تدریس عدد 10 انجام شد. شمارش 1 تا 10 مجدد تکرار شد.

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: حروف Dd ،فلش کارت لغات و روخوانی تدریس و تمرین شد . Song حروف همخوانی شد . نوشتن حروف در کتاب تمرین و انجام شد .
تکلیف: دفتر Alv notebook صفحه 19 6 خط اول نوشته و تمرین شود .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: حروف Dd ، فلش کارت لغات تدریس و song همخوانی شد .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: حروف و لغات پرسیده و تمرین انجام شد.
تکلیف: Voice بارگزاری شده را دانش اموزان گلم به صورت دیکته در دفتر زبان خود بنویسند .

زبان انگلیسی

مدرس: عباسی، مژگان
فعالیت: روخوانی حروف و لغات دوره و پرسیده شد.
تکلیف: از لغات زیر هر کدام یک خط در دفتر زبان نوشته و تمرین شود . Snip_tact_ trick_strip_snap_haptic_ تکالیف ارسال شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: