فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: غلامحسین بنان

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: نیمساز تدریس و تمرینات آن در کتاب درسی انجام شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند .

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 7 (قسمت حس چشایی و بویایی) پرسیده شد.
تکلیف: درس 7 کامل پرسیده خواهد شد.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 6 و 7 پرسیده شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند.

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تمرینات تقارن مرکزی در کتاب کار انجام شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: صفحات 77 و 78 کتاب کار پرسیده خواهد شد.

فارسی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 9 تدریس شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند.

هدیه‌های آسمان پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: دروس 6 و 7 پرسیده خواهد شد .

زیبانویسی

مدرس: الهی، شیما
فعالیت: مروردرس گذشته وتدریس درس9م تنها.رسیدگی به کل تکالیف
تکلیف: صفحه 25دردفتر

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تقارن مرکزی مجدد تدریس و تمرینات آن در کتاب درسی انجام شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 7 تدریس شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند.

نگارش پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
تکلیف: نگارش درس 8 انجام شود.

هنر پنجم

مدرس: ایروانی، سارا
فعالیت: این جلسه دانش آموزان نقاشی یلدا روی مقوا را کشیدند و به آن طرح و بافت دادند.
تکلیف: لطفا برای تمامی جلسات دفتر نقاشی و مدادرنگی و قیچی و چسب مایع یا ماتیکی همراه داشته باشند. ممنونم

رباتیک

مدرس: جابری، پریسا
فعالیت: آموزش نحوه کارکرد دیود ارائه شد. آموزش شکل شماتیک دیود ارائه شد. بستن مدار دیود و LED آموزش داده شد.

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تقارن مرکزی تدریس شد.
تکلیف: سؤالات ارسال شده پاسخ داده شود.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 6 پرسیده شد .
تکلیف: تکلیفی ندارند.

سواد مالی

مدرس: صفایی، الهام
فعالیت: درس تورم داده شد تمرین حل شد
تکلیف: تمرین در منزل تکمیل شود

ریاضی پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: تمرینات تقارن محوری در کتاب کار انجام شد.
تکلیف: تکلیفی ندارند.

علوم پنجم

مدرس: محمدی قهی، سمانه
فعالیت: درس 7 تدریس شد.
تکلیف: درس 6 پرسیده خواهد شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: