فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: پروفسور محمود حسابی

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: نمونه سوال مروری ریاضی حل شد .
تکلیف: روز شنبه سنجش ریاضی برگزار می شود لطفا تکرار و تمرین شود . فقط جامدادی همراه عزیزانم باشد..

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: از روی متن درس رونویسی شد .

بازی دبستانی

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به حیاط رفتیم و دانش اموزان بازی کردند.

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: سوالات مرور و دوره شد.
تکلیف: کاربرگ های ارسالی جهت تمرین و تکرار و مطالعه ارزشیابی ریاضی روز شنبه ارسال شده است .

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: سرود الفبا با جانمایی تکرار شد .

بازی دبستانی

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به حیاط رفتیم و دانش اموزان بازی کردند .

شطرنج

مدرس: یوسفی، ژاله
فعالیت: امروز جلسه آخر کلاس شطرنج بود ،ما به عزیزانمان ،انواع تقسیم بندی شروع بازیها را گفتیم. ما سه نوع شروع بازی داریم. .‌1_ شروع بازی باز 2_ شروع بازی نیمه باز 3_ شروع بازی بسته وقتی در ابتدای بازی سفید پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو حرکت دهد و سیاه نیز همینکار را انجام دهد، یعنی پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو حرکت دهند. این را شروع بازی باز می گویند. اگر سفید پیاده جلوی شاه خود را دو خانه به جلو حرکت دهد ولی سیاه اینکار را نکرده ،یعنی سیاه مثلا پیاده جلوی شاه خود را یک خانه حرکت دهد،یا کلا با یک مهره دیگر بازی کند ،آنگاه می گوییم این شروع بازی نیمه باز است. حال اگر سفید در ابتدای حرکت خود پیاده جلوی شاه خود را حرکت نداده و با یک مهره دیگر بازی کند، مثلا پیاده جلوی وزیر خود را حرکت دهد ،آنگاه بازی شروع بازی بسته است. در ضمن امروز بچه ها بازی حافظه داشتند اینکار برای افزایش قدرت حواس های دیگر عزیزانمان مفید است. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان.

ریاضی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: نمونه سوالات مروری ریاضی در دفتر تلاش حل شد .

فارسی اول

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: سنجش استعداد یابی فارسی برگزار شد .
تکلیف: املای حفطی از جدول الفبا نوشته شود .

بازی دبستانی

مدرس: سادات حسینی، سمانه
فعالیت: به حیاط رفتیم و دانش اموزان با اسباب بازی خودشان بازی کردند .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: