فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: Basic 21

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز کلمات جدید با صدای d را تدریس کردیم . و blending را تمرین کردیم . کلمات جدید با صدای d که امروز تدریس شدند : donkey / dentist / doctor / dinosaur/ doll / drum / door / duck 3. Tricky word *the* تدریس شد .
تکلیف: 1. فردا سنجش spelling ( دیکته ) خواهیم داشت . 2. کلمات صفحات 56 کتاب تمرین شوند . 3. Phonics notebook صدای d تا خط دهم تکمیل شود .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز صدای d : شعر ، action و نحوه ی نوشتن آن را مرور کردیم . // روخوانی کلمات با این صدا را تمرین کردیم . کلمات برای روخوانی : sad , mad , and , dress , sand , send // یک بازی برای تمرین blending انجام دادیم .
تکلیف: 1. روخوانی کلمات صفحه ی 57 تمرین شوند . 2. Phonics notebook صدای d تا خط هشتم تکمیل شود .

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس math دانش آموزان با مفاهیم ones به معنی یکان و tens به معنی دهگان آشنا شدند و تفکیک یکان و دهگان اعداد از 10 تا 20 به این صورت که بدانند هر کدام از آن ها چند ده تایی و چند یکی است . به طور مثال عدد 17 را به صورتی در جدول ارزش مکانی قرار دهند که 1 ده تایی و 7 یکی ها باشند .
تکلیف: پنج عدد از 10 تا 20 به دانش آموزان داده شود و مانند فایل بارگزاری شده ، با بلوک های یکی و ده تایی نشان دهند و سپس در جدول ارزش مکانی قرار دهند .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز شعر ، action و نحوه ی نوشتن صدای d تدریس شدند و 6 خط از phonics notebook را در کلاس انجام دادیم .
تکلیف: شعر صدای d تمرین شود .

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز مباحث تدریس شده را مرور کردیم .
تکلیف: تکلیف نداریم

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز 1. در مورد شب یلدا صحبت کردیم اینکه هندوانه و آجیل نماد چه هستند ؟ nuts are the symbol of blessing ( آجیل نماد برکت است ) // watermelon is the symbol of health ( هندوانه نماد سلامتی است ) // 2. کلمات جدید صداهایی که تاکنون تدریس شده اند را مرور کردیم 3. blending مرور شد و از تمامی دانش آموزان روخوانی پرسیده شد .
تکلیف: 1.کلمات جدید صداهای c , k , ck در صفحات 32 ، 34 و 36 تمرین شوند . 2. روخوانی تمرین شود . 3. سنجش spelling از دانش آموزان گرفته شود . 4. گفتن جملات nuts are the symbol of blessing و watermelon is the symbol of health تمرین شوند .

زبان انگلیسی

مدرس: آزادفر، حدیث
فعالیت: در کلاس امروز 1. سنجش spelling از دانش آموزان گرفته شد . 2. با یک بازی آنلاین کلمات و blending را مرور کردیم .
تکلیف: 1. کلمات صدای e در صفحه ی 40 کتاب phonics تمرین شوند . 2. روخوانی کلمات صفحه ی 41 تمرین شوند . * لطفا کانالِ بله چک شود .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: