فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Intro 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: قادری، فائزه
فعالیت: تست کتاب آموزش پرورش دروس 1 تا 3 تمرین شد کتاب ترمیک صفحه 58 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 40 انجام شود. 10 جمله درباره خود و دوسو خود با I'm good at و she is not very good at بنویسید ..

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: قادری، فائزه
فعالیت: صفحات، 53 54.55 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار تا فصل 8 انجام شود 10 سوال متفاوت با گرامر Wh بنویسید به طور مثال : Where do you live ? 6 جمله با کلمات catch ,come,get,meet,see, think بنویسید‌. به طور مثال: I catch the ball .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: