فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Intro 1A

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: سلام وقت بخیر آموزش صفحات 11و 12 کتاب prepare و کتاب آموزش پرورش درس 2
تکلیف: انجام کتاب کار صفحات 5،6 کتاب prepare

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: سلام وقت بخیر آموزش صفحه 10 کتاب.
تکلیف: انجام کتاب کار صفحه 4 و نوشتن از روی اعداد در دفتر . لطفا روز دوشنبه 14 آذر کتاب آموزش پرورش را بیاورید .

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: سلام ، وقت بخیر مرور مطالب تدریس شده و آزمون
تکلیف: لطفا دانش آموزان مطالب تدریس شده را مرور کنند . باتشکر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: