فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Intro 3B

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: ملکی، الهه
فعالیت: تدریس گرامر was,were
تکلیف: سلام و وقت بخیر لطفا کاربرگ بارگزاری شده رو حل بفرمایید.

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: ملکی، الهه
فعالیت: صفحه 28
تکلیف: سلام و وقت بخیر لطفا با صفت ها و حالاتی که امروز تدریس شد یک داستان کوتاه (4-5 خط) بنویسید. کلمات مسابقه هجی کردن هم بارگزاری شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: