فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Intro 3A

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: گرامر اینده will , will not
تکلیف: نوشتن 4سوال با will

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: اموزش نحوه سوال پرسیدن با will
تکلیف: کامل کردن جملات داداه شده. باتشکر

زبان انگلیسی همگانی نهم

مدرس: عیسی پور، مهسا
فعالیت: آزمون روخوانی و آموزش گرامر
تکلیف: نوشتن از روی کلمات جدید آموزش داده شده
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: