فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: سطح Intro 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: قادری، فائزه
فعالیت: تست کتاب آموزش پرورش دروس 1 تا 3 تمرین شد کتاب ترمیک صفحه 58 تدریس شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 40 انجام شود. 10 جمله درباره خود و دوست خود با I'm good at She is not very good at بنویسید.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: قادری، فائزه
فعالیت: صفحات 53،54،55 تدریس شد
تکلیف: کتاب کار تا فصل 8 انجام شود . 10 سوال متفاوت با wh بسازید . Where do you live? 6 جمله با کلمات دو معنی تدریس شده بنویسید به طور مثال: I catch the bus at 7 o'clock.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: قادری، فائزه
فعالیت: صفحات 52 و 53 تدریس شد.
تکلیف: صفحات 38،39 انجام شود. با کلمات دو معنی تدریس شده 6 جمله بنویسید. با جملات ذیل سوال با Wh بسازید. I live in Tehran. I have breakfast at 10 o'clock. My favourite subject is English. We go to swimming pool on Mondays . I go to school with my friends .
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: