فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: please write about special days in your family in 5 sentences

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Write a text about the special days and celebrations in your country

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Please do the workbook, page 32

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Write 5 sentences about special days and celebrations in your country.

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Write 4 sentences about special days in your country
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: