فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Different occasions were taught and conversations were held with students. Numerous examples were given along with pair work
تکلیف: Write about special occasions that you like in 5 sentences Please do the workbook, page :43

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We talked about the students' favorite trips and we also did the exercises in the Wordbook section. Each student participated in solving these exercises.
تکلیف: Interview with your family about their special holiday write at least 6 sentences. Please do the workbook, pages, 41,42

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Explain a special day at school and the interesting things that happened on that day. Each student talked about this day and gave their opinion
تکلیف: Write an e mail to a friend about a special day at your school Please do the workbook, page: 40

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Talking about different types of travel with the participation of students with questions and answers
تکلیف: How do you like to travel? why write 5 sentences.. please do the workbook, page: 39

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Please do the workbook, page: 38
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: