راضیه یوسفی تلوکلایی

راضیه یوسفی تلوکلایی

سخن دبیر سخن دبیر

صبر و تلاش و داشتن هدف مهم‌ترین ارکان رسیدن به آرزوهاست برای رسیدن به موفقیت باید بخواهیم و تلاش کنیم. (خواستن، توانستن است.)

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1392

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: