فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Please do the workbook, page 31

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: please do the workbook, page 31

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: please do the workbook, page28,29

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Please do the workbook, page 28.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: