فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: People's personality traits were taught with different slides. Students helped with the lesson by participating in the class
تکلیف: Describe your best friend personality in 6 sentences Please do the workbook, page: 47

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Workbook exercises were performed on the use of simple verb tenses and how to use them in negative sentences and questions, with several examples.
تکلیف: interview with your friend talking about his holiday write at least 5 sentences Please do the workbook, page 44,45,46

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We talked about how to use an adjective pronoun in English with several examples. Students learned grammar by participating in the discussion
تکلیف: write 5 sentences about your family use "have" and "has got Please do the workbook, page 43

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: The workbook exercises were done with the participation of the students and we fixed the problems of the students.
تکلیف: interview with your friend about his last trip...write 5 sentences Please do the workbook, page 43
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: