فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
تکلیف: Write about your family members. how many cousins, aunt, uncle,... have you got?
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: