سارا خداوردیان

سارا خداوردیان

سخن دبیر سخن دبیر

بیشتر افراد موانع را می بینند، کسانی هم هستند که هدفها را می بینند. تاریخ داستان کامیابی دسته دوم را ثبت می کند و گروه نخست به فراموشی سپرده می شوند.

ماه تولد
ماه تولد
اردیبهشت
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد جغرافیا
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1393
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: