سخن دبیر سخن دبیر

تاریخ علم بررسی و تحلیل گذشتگان است برای زندگی بهتر آینده بشر و جغرافیا علم کاربردی هست که در زندگی کمک شایانی به ما می کند.

ماه تولد
ماه تولد
آذر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد جغرافیا
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1385

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: