لیلا هدایتی

لیلا هدایتی

سخن دبیر سخن دبیر

برای گرفتن نتیجه‌های بزرگ، بزرگ فکر کنید و بزرگ عمل کنید. در این صورت می‌توانید رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید.

ماه تولد
ماه تولد
تیر
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد تاریخ
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1374

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: