فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: با عرض سلام و احترام hello What is your name My name is How are you I am fine great very well angry hungry sad Food pizza salad chicken rice spaghetti bread apple soup banana chicken همراه با songکار شد. I like Do you like Yes I do No I dont

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: با عرض سلام و احترام hello What is your name My name is...... How are you I am fine .great.very well.angry.hungry.sad Food pizza salad chicken rice spaghetti bread apple soup banana chicken همراه با songکار شد.
تکلیف: لطفا یک قطعه عکس سه در چهار برای برد تشویقی انگلیسی اورده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: با عرض سلام و احترام What's your name? My name's...... How are you? I'm..... fine ,very well, happy,sad,hungry, angry, scared. وactions همراه با شعر کار شد. Food: pizza,salad,cake,ice cream,soup به همراه شعر Do you like کار شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: