فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter (Pp Flashcardsکار شد. حروف قبلی مرور شد. خواندن کلمات کار شد. نوشتن حرفPp در کلاس کار شد.(صفحه ی 23 کتاب)
تکلیف: لطفاً از کتاب ALV phonics صفحه ی 25 رو خوانی با دقت کار شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: مفهوم livingو non livingمرورشد. Features of living things Living things can grow. Living things can move. Living things can change. مرور شد. A.....is a living thing. A......is a non living thing. مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter(Pp) Song Flashcards Action تدریس شد. حروف قبلی مرور شد. رو خوانی کلمات کار شد.
تکلیف: از کتاب ALV Phonics صفحات 19,15,11 حل شود. در هر صفحه فقط 2 خط سر مشق می باشد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: اعداد مرور شد. نوشتن عدد سه کار شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: اعداد مرور شد. کاربرگ مربوط به اعداد حل شد. جهت تثبیت A......is a living thing. A.......is a non living thing. مرور شد.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: اعداد مرور شد . کاربرگ انجام شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter (Ii( Flashcards Action Song مرور شد. نوشتن حرفIiدر کلاس تمرین شد. نحوه ی مطالعه و رو خوانی و نوشتن تکالیف تدریس شد.
تکلیف: از کاربرگ Ii دو خط Iiتکمیل شود. اگر عزیزی تکالیف داخل کلاس را کامل نکرده کامل کند.(I,iاز هرکدام دوخط.)

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: ........is a living thing. ........is a non living thing و مفهوم livingو non living مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: )Letter ( Ii Song, flashcards, action تدریس شد. روخوانی کلمات کار شد.
تکلیف: به دلیل اردو تکلیف نداریم.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: