فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Oo Flashcards Song Action Blending کار شد. Song حروف a,i,eجهت تثبیت همخوانی شد.
تکلیف: لطفاً روخوانی فایلی که بارگزاری شده است را به صورت ویس ارسال فرمایید. فایل صوتی مربوط به روخوانی کلمات بارگزاری شده است لطفاً ابتدا به این فایل گوش داده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Oo Song Action Flashcards Ostrich Octopus Pond Robin Hot Sock تدریس شد.
تکلیف: لطفاً worksheetبارگزاری شده حل شود. لطفاً زمانیکه دانش آموزان به دنبال حرف Ooمیگردند حتما صدای آن را تکرار کنند.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letters Gg Mm Nn Hh Rr Sound و action مرور شدو song آنها جهت تثبیت همخوانی شد. Tricky words مرور شد. روخوانی کلمات کار شد. تمرین gap filling انجام شد. Numbers مرور شد.
تکلیف: Worksheet مربوط به تمریناتgap fillingاست انجام شود و در پرتال بارگزاری شود. (پرینت یا وارد کردن worksheetدر برگه الزامی نیست و عززان می توانند پاسخ هارا با موبایل در خود فایل وارد کنند.) لطفاً ویس از روخوانی لغات موجود در worksheet ارسال شود.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Gg Flashcards Song Action مرور شد. Tricky word has تدریس شد. Blendingبا بازی و فعالیت کار شد. روان خوانی جملات کار شد. Tricky wordsقبلی مرور شد.
تکلیف: لطفاً فایل بارگزاری شده که جهت تمرین روان خوانی جملات و tricky wordsاست رو خوانی شود. فایل صوتی مربوط به روخوانی فایل بارگزاری شده است.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Numbers 0to 20 با songو بازی و فعالیت مرور شد .

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Gg Flashcards Song Action مرور شد. Blending با بازی و فعالیت مرور شد. Tricky wordsمرور شد. روان خوانی جملات کار شد.
تکلیف: لطفاً صفحه ی61کتاب ALV Phonics روخوانی شود. از صفحه ی 20notebook کلمات egg gas dig pig get نوشته شود. ویس مربوط به روخوانی کلمات صفحه ی 61 بارگزاری شده است.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Shapesمرور شد. Numbers 1to 20کار شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: