فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: (Tricky word (he تدریس شد. Flashcards Letter (Mm,Rr,Ii) مرور شد. Blendingبا فعالیت های متنوع کار شد. رو خوانی جملات کار شد.
تکلیف: از صفحه ی 18 notebook کلمه he صفحه ی 17 notebook جملات It is a rat. It is a pan. و از صفحه ی 16 جمله Pat is sick. Ati is sick.کامل شوند. ویس مربوط به تکالیف بارگزاری شده است.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: از مبحثbody parts Nose Eyes Mouth Ears Head Hands Arms Fingers تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Mm Flashcards Song Actionمرور شد. Letter formationکار شد. Blendingبا فعالیت های متنوع کار شد.
تکلیف: از صفحه یnotebook 18 Man Map Him Camp Stamp کامل شوند. ویس مربوط به روخوانی کلمات سر مشق بار گزاری شده است.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Mm Song Action Flashcards تدریس شد. Blendingتمرین شد.
تکلیف: روخوانی کلمات صفحه ی 49 تمرین شود. از صفحه ی 53 کتاب رو خوانی کلماتی که در ویس بارگزاری شده هستند تمرین شود.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Animals and their babiesمرور شد. صفحات 10 و 11 کتاب حل شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Rr Flashcards Formation(نوشتن) Blendingبا فعالیت های متنوع کار شد. خواندن کلمات (با بیش سه حرف)کارشد. Tricky word aتدریس و is مرور شد. نوشتن Rrوtricky word(a)کار شد. روخوانی جملات کار شد. ویس رو خوانی صفحه ی 17 بارگزاری شده است.
تکلیف: از صفحه ی 17notebook rat ran rest trick print strap تکمیل شوند.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: shapes و numbersمرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Rr flashcards blending song مرور شد.
تکلیف: از notebookصفحه ی 13 Skit Napkin صفحه ی 12 Panic Picnic نوشته شوند. صفحات 12و 13 notebookروخوانی شوند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: