محمد شفیعی

محمد شفیعی

متولد 1366 درتهران، Hplc-gc-aa، و دوره‌های تشخیص طیف‌سنجی در رزومه‌ی این دبیر کوشا درخشش چشم‌گیری دارد و توانمندی در کارگردانی تئاتر و شنا از ویژگی‌های منحصر به فرد این دبیر توانا است.

سخن دبیر سخن دبیر

اگر خود را شکست خورده بدانید، بی تردید شکست خواهید خورد.

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1390

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: