فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: Workbook:35

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: Workbook:33,34

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: workbook:32 Don't forget making the video

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: Workbook:31 Write a paragraph to describe your favorite video game GOOD LUCK
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: