فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: Predicting the content of a text; planning and acting out an interview with a paraglider Reading: An article about a paraglider who was caught in a storm Vocabulary: Verbs of movement pages 46 47
تکلیف: workbook:47 write down about an event or situation which you felt really lucky in (close to Ewa's story)

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: Page45 Speaking: Describing a photo; discussing global warming Vocabulary: Compound nouns to do with global warming; phrasal verbs Reading: A fact file about global warming
تکلیف: Workbook:46 Make a list of the phrasal verbs which we checked in the class and divide them in to two groups :A)same meaning as the main verb/B)different meaning from the main verb

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: page44 Speaking: Describing a photo of a tsunami Reading: A text about the Tohoku earthquake in 2011 Grammar: Superlative adjectives; too and enough
تکلیف: workbook:45 write down 10 sentences: using the "superlatives" to write about OUR PLANET

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: page 43 Speaking: Identifying the differences between a photo and its description; a dialogue about a natural disaster Exam topic: Identifying the context of a listening text Listening: Five conversations about natural disasters
تکلیف: workbook:44 write a paragraph about a disaster which you have faced with

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: Page:42 Reading: An article about shooting stars Grammar: Comparatives Speaking: Comparing types of weather
تکلیف: Workbook:43 Write down five sentences using comparative adjectives.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: