فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
تکلیف: please do the workbook part 8A please do the uploaded file Write down two paragraphs and talk about your plans during Noruz holiday: What are you going to do? Write down about a trip during the holiday (even imaginary) and explain: Did you enjoy it?why/why not? Don't forget to mention the tourist attraction and culture and

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page 83
تکلیف: Book:part6 Please write an essay using your plan from exercise5 on page 83 Do the workbook part 7H

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page82 parts: 4-8 The lesson focused on "speaking" and the topic was about comparing photos
تکلیف: Please choose two photos relating to sports and compare them in two paragraphs and mention all similarities and differences. Don't forget to upload the photos GOOD LUCK

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We had a presentation by dear Farhood We have covered parts 1-3 of page 82
تکلیف: workbook:7G write a paragraph and compare two photos as you like .please don't forget to send the photos

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered pages:80,81 It was a text about Aaron Levie
تکلیف: Workbook:7F
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: