فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 3

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered pages 70,71
تکلیف: Workbook: 6G,6H book:page 120 parts:6G,6H Write a holiday blog post (you can see the models on page 71)

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered pages 68 and 69. the parts which we have done: 1-5
تکلیف: Workbook: 6F write a paragraph and explain a time which you had an enjoyable holiday (look at the models on page 68 texts:A,B,C)

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: We have covered page 67(6E) We talked about compounds and the different structures and dictation
تکلیف: Workbook:6E Make a list of compounds in 2different parts: Noun+Noun Adj+noun

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: 6C Listening Check your ticket! LESSON SUMMARY Speaking: Describing a photo in detail Exam topic: Emphasizing words Listening: The story of Georgina Hepworth, who was sent to the wrong place on holiday Speaking: An interview with Georgina Hepworth 6D Grammar Contrast: past simple and present perfect LESSON SUMMARY Listening: A story about a mans accident on a skiing trip Grammar: Past simple and present perfect contrast; finished time phrases with the past simple Speaking: Asking and answering questions about holidays using the present perfect and past simple
تکلیف: Workbook 6C,6D Write the questions from the prompts(page66/part 7)

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: خدابنده لو، فاطمه
فعالیت: (Present perfect) Reading: Two postcards from Florence, Italy Grammar: Present perfect; been versus gone Speaking: Talking about what youve done on a backpacking holiday
تکلیف: workbook 6B book page 134 6B write a paragraph and tell about one of your experiences of traveling to somewhere cool(use present perfect tense)
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: