فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Students commented on computer games and learned new words by participating in discussions. Homework was also reviewed
تکلیف: Please write about the advantage and disadvantages of computer games In 7 sentences

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: The students talked about their travel memories, talked about the holidays, and learned new words
تکلیف: Please Write down your travel memories In 6 sentences

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Students talked about their journey and learned new words, and their homework is to write about their own journey.
تکلیف: Write about the best trip you have ever had and tell us about some interesting memories that happened to you in 10 sentences

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: The students talked about the summer holidays and got acquainted with new words, and we made sentences and solved the exercises related to this lesson.
تکلیف: Write true sentences about the summer holiday using these words camp - cycle - eat - fly - shop - stay - swim - travel - walk Please do the workbook, page 63

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Each student described their school and became familiar with the words associated with it. The exercises in the workbook section were solved and we reviewed the previous lessons
تکلیف: write a description of your school in 5 sentences please do the workbook, page 62
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: