فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه جمهوری تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We reviewed parts of the book that deal with tomorrow's exam, and the students did the exercises to prepare for the exam.
تکلیف: Please do the workbook, pages 60,61 Prepare yourself for tomorrow's test

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: They talked about the geographical location of different places in Iran and the students talked about their travel experiences and did related exercises.
تکلیف: write a description of geographical feature in your country write 5 sentences (page 84) please do the workbook, pages 57,58,59

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: Different places of the topics were examined and we recognized its spectacular and interesting places. Students discussed the topic of the lesson by attending class
تکلیف: make a list of places in a different part of your country to introduce tourists, write 6 sentences please do the workbook, pages,55,56,

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We talked about the names of family members and students who participated and commented on it. Students were asked to write about their family members.
تکلیف: Draw your family tree, write a short text about the people in your family please do the workbook, page 53

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: اسماعیلی، امیر
فعالیت: We used objective pronouns to talk about the lessons students take in school. Using numerous examples, students participated in the class and practiced
تکلیف: use object pronouns and simple present to write a school report e.g exrecise4,page 48 workbook please do the workbook, pages 51,52
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: