فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Vv Flashcards Song Action Letter formationکار شد. Blendingتمرین و پرسش شد.
تکلیف: لطفاً از صفحه ی40 notebook سرمشق های Van Vet Vest Cave Pave کامل شوند. ویس مربوط به روخوانی بارگزاری شده است. https://aparat.com/v/dKqxe

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: صفحات 25و 26 کتاب scienceحل شدند.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Vv Flashcards Song Action تدریس شد. Ai,ay,a.eمرور شد. لیست کلمات au,ay,a.e نوشته شده است که دانش آموزان باید طبق توضیحات داده شده آن را به کتابچه تبدیل کنند.
تکلیف: صفحه ی 39 Notebook تکمیل شود. لطفاً همه‌ی دانش آموزان عزیز هر شب کتابچه ی au,ay,a.e را مطالعه کنند. https://aparat.com/v/lCkQH

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: ai,a...e,ay مرور شد. A..e Flashcards Song مرور شد. Blendingبا بازی و فعالیت کار شد. Tricky wordsو روانخوانی جملات کار شد. Tricky word go تدریس شد.
تکلیف: لطفاً از صفحه ی38 notebook ate cake game make name کامل شوند. لطفاً حتما ویس مربوط به روخوانی دوبار برای دانش آموزان عزیز پخش شود و سپس خودشان روخوانی کنند و سپس بنویسند. https://aparat.com/v/4awZI

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: A_e Flashcards Song Flashcards تدریس شد.
تکلیف: لطفاً فایل بارگزاری شده که ویس آن هم بارگزاری شده است رو خوانی شود. لطفاً حتما ویس را دوبار برای دانش آموزان عزیز پخش کنید و بعد از آن دانش آموزان شروع به خواندن کنند. https://aparat.com/v/QwFWZ

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: صفحات 25و 21کتاب math حل شدند. مفهومheavy وlight و counting by tensمرور شد.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: