فعالیت و تکلیف

شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: Basic 22

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd flashcards song formation کار شد. Song حروف,m s,a,t,i,p,nجهت تثبیت همخوانی شد. Tricky words is,a,heمرور شد. Tricky word The تدریس شد. Blending با فعالیت و بازی مرور شد. Numbers1to 20 با song مرور شد.
تکلیف: لطفاً صفحه ی57 ALV Phonics رو خوانی شود و سرمشق های صفحات 47،51،55تکمیل شوند. ویس مربوط به روخوانی کلمات صفحه ی 57 بارگزاری شده است.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Body parts 5 senses با بازی و فعالیت مرور شدند.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd Letter Formation Blending Flashcards کار شد. Body partsمرور شد. How old are you? I'm .... کار شد.
تکلیف: از صفحه ی notebook19 Dad Red Hand Send Stand نوشته شود. ویس مربوط به روخوانی کلمات بارگزاری شده است.

علوم به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Body partsبا بازی مرور شد. 5 senses مرور شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Dd Flashcards Song Blending (سه حرفی)تدریس شد. Body parts با بازی مرور شد.
تکلیف: لطفاً صفحه ی57 ALV Phonicsتا کلمه یred روخوانی شود. ویس مربوط به روخوانی کلمات بارگزاری شده است.

ریاضی به زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: اعداد مرور شد. Worksheetعدد 10و صفحه ی 8 کتاب mathحل شد. اعداد 11و12و 13و14و 15تدریس شد.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: Letter Sounds مرور شد. (بویژه حروفی که ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند m,n,h e,a,i) روان خوانی جملات کار شد. تمرین جهت هماهنگ سازی مفهوم جمله با تصویر انجام شد.
تکلیف: Worksheet بارگزاری شده حل شود. لطفا در سوال آخر که هدف کشیدن نقاشی است حتما در برگه نقاشی کشیده شود.

زبان انگلیسی

مدرس: توکلی دخرابادی، مریم
فعالیت: بازی آنلاین جهت تثبیت flashcards و تقویت روخوانی انجام شد. Blendingتمرین شد. Story(Ants) که بارگزاری شده است در کلاس کار شد.
تکلیف: لطفاً دانش آموزان پس از اینکه دوبار story را مطالعه کردند یک نقاشی از هر آنچه از story متوجه شدند بکشند.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: