رادبه قوسی

رادبه قوسی

سخن دبیر سخن دبیر

تنها گنجی که ارزش جستجو کردن را دارد، هدف است.

مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1374
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: